Събития
[Информационна кампания]
Проект "Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество", Югоизточен регион

31.01.2019

Бургас - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Бургас - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Еднодневен информационен ден
Платформата “STARTUPHUB.BG” е създадена в рамките на проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество”, дог. BG05M9OP001-1.023-0075-C01, финансиран по процедура „Подкрепа за предприемачество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.